Startsida
Life & Natura 2000

En väl anpassad trumma som dessvärre lagts för högt, vilket gör den till ett vandringshinder.

Grönt ljus vid vägtrummor

Fria vandringsvägar viktigt för ett hälsosamt vattensystem

Fria vandringsvägar är ett viktigt inslag i ett vattenekosystem. Möjligheten för fisk och andra organismer att fritt röra sig mellan olika delar av vattensystemet är viktigt. För en bäck eller å i ett område med flera hinder, exempelvis dammar och felaktigt anlagda vägtrummor kan vattendraget bestå av fragment utan någon kontakt med varandra. Att åtgärda sådana hinder är ett mycket effektivt sätt att se till att fisk och insekter kan röra sig genom ett vattendrag eller mellan sjöar och vattendrag för att leka eller söka föda. Fiskarter som drar nytta av denna åtgärd är främst öring och harr. 

I vissa vattendrag finns naturliga barriärer som utgör vandringshinder, ett sådant vattendrag kan ha helt annan ekologi uppströms vandringshindret som ofta kan vara värdefull och här kan till exempel insekter leva som inte gynnas av närvaro av olika fiskarter.

Vägtrummor och dammar 

Inom projektet planerar vi att åtgärda 17 vägtrummor och detta kan i bästa fall tillgängliggöra nästan 40 km vattendrag för fiskar och andra organismer. SCA och Härnösands stift kommer att utföra delar av det arbetet. 

Förutom trummorna kommer projektet även att riva ut eller anlägga fiskvägar vi sex dammar, 4 av dem ligger i Billstaån, läs mer under delprojekt Billstaån>. Därutöver planerar vi att riva ut två delvis förfallna dammar. En gammal flottningsdamm samt en gammal kraftverksdamm. 

 

Aktuellt

Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...
Rödingseminarium lördag 6 maj

Lördag den 6 maj arrangerar vi tillsammans med Näktens fiskevårdsområde och Bergs kommun ett seminarium kring våra stora la [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!