Startsida
Life & Natura 2000

Billstaån som sträcker sig mellan Näkten och Storsjön.

Vandringsvägar i Billstaån

Billstaån som förbinder sjön Näkten med Storsjön är det största delprojektet inom Triple lakes. Ån har historiskt sett haft väldigt stor betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk i både Näkten och Storsjön. Den har dock också under lång tid och på olika sätt nyttjats för kraftutvinning i form av kvarnar, sågverk med mera. Från början av 1900-talet, etablerades också vattenkraftverk i ån. Som i så många andra vattendrag har man även flottat en hel del timmer i ån vilket betyder att den rensats på stenar och andra hinder för att undvika att timret fastnade.

All aktivitet har naturligtvis påverkat ån som habitat för fisk, insekter och andra dur avsevärt. Idag finns tre aktiva kraftverk i ån. Dammarna utgör vandringshinder för öring i Storsjön som vill gå upp och leka i Billstaån. De kan idag bara använda en bråkdel av ån för sin fortplantning. Det samma gäller utloppet ur Näkten. Tidigare har där funnits ett vandringsbestånd av öring som vill simma ut i Billstaån för att leka. Regleringsdammen vid utloppet omöjliggör detta idag. Det finns dock indikationer på att det kan finnas en rest av detta bestånd kvar.

Jämtkraft anlägger nu fiskpassager runt tre dammar (Billsta, Strömbacka och regleringsdammen vid Näkten) och river ut en äldre intagsdamm (Ävjandammen). Åtgärden innebär att öring åter igen får möjlighet att vandra i ån, leka, växa till och återvända till sjön. 

För att återskapa en så naturlig miljö som möjligt i ån kommer projeket att utföra restaureringar för att öka möjligheter för lek och uppväxt för öring och givetvis andra arter som tex insekter och andra fiskarter som lever i Billstaån.

Sammantaget kan åtgärderna i Billstaån bli de mest resultatrika delarna av Triple lakes då ån bland annat genom sin goda vattenkemi och restbestånd av vandringsöring bedöms ha en mycket god potential att bli en för området unik å igen.

Efter att alla åtgärder är genomförda kommer man även att återintroducera flodpärlmussla i ån. I och med Billstaåns goda vattenkemi och på sikt ett förhoppningsvis stort öringsbestånd, kan ån komma att utvecklas till ett mycket bra musselvatten.


Ävjan-dammen i Billstaån, en gammal kraftverksdam som planeras att rivas ut i projektet.

Aktuellt

Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...
En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!