Skip to main content
  • Foto: Lars Häreblad

    Rödinglek

  • Yngel

  • Romlådor

Biotopvård i sjöar

Lekgrund

Rödingen är en karaktärsart i Locknesjön och Näkten och en viktig del i näringskedjan. Det finns indikationer på att rödingen minskar i antal, därför är det bland annat viktigt att skapa bra förutsättningar för rödingens lek så att den kan fortplanta sig. Flera bottnar är idag övergivna och vi är inte helt säkra på varför då det finns flera tänkbara orsaker. Genom att tillföra nytt lekmaterial och anlägga nya lekbottnar hoppas vi att kunna stärka beståndet av röding. Åtgärden är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och berörda fiskevårdsområden.

Vassklippning

I några delar av projektområdets sjöar har vassbälten börjat breda ut sig. Ibland kan vassen innebära en försämring av genomströmningen av vatten och när vattenhastigheten sänks stannar små partiklar upp och sedimenterar på botten. På så sätt kan vassen breda ut sig ytterligare och problemet förvärras.

Det går att bekämpa vass genom att klippa ner den under vattennivån, detta kan behöva upprepas ett par tre gånger per växtsäsong under några år. I projektet har vi slagit vass på två platser. I utloppet ur Locknesjön samt utloppet av Bensjön. Åtgärderna har utförts av berörda fiskevårdsområden och Länsstyrelsen.