Skip to main content

Kraftig tillväxt av vass i Locknesjöns utlopp.

Hur mår sjöarna?

Ekologisk status betecknar tillståndet

I Sverige har vi ett mål om att alla sjöar och vattendrag som inte är konstgjorda eller kraftigt påverkade av exempelvis infrastruktur eller vattenkraft ska hålla "god ekologisk status". God ekologisk status innebär att växt- och djurliv, flöden, bottenstrukturer, stränder, samt vattenkvalitet inte får uppvisa mer än små avvikelser från vad som bedöms vara naturliga förhållanden.

Både Näkten och Locknesjön bedöms idag hålla "måttlig ekologisk status” vilket betyder att sjöarna inte har så bra miljö som målsättningen anger. Många vittnar om att de klara vattnen blivit mindre klara, att lekområden slammats igen och att fiskbestånden minskar. Anledningarna bedöms framför allt vara påverkan från omgivande markanvändning som orsakar transporter av näringsämnen och organiskt material till sjöarna. I Näktens fall påverkar även vandringshinder i sjöns in- och utflöden samt regleringen av sjöns yta.

Revsundssjön bedöms hålla ”god ekologisk status”, men uppvisar liknande problem i vissa delar av sjön.

Ökad tillförsel av näringsämnen skapar problem

I dag är åtgärder i vatten, så kallad vattenverksamhet långt mer reglerad än tidigare vilket gör att fysisk påverkan på vattenmiljöerna blir mindre. Däremot påverkas vattnets kvalitet.

Det klara vattnet i sjöarna kommer av låg andel myrmarker i avrinningsområdet, låga halter av näringsämnen (kväve, fosfor) och små mängder organiskt material. När näringsämnen tillförs sjön via exempelvis avloppsvatten eller överskott från gödslad jordbruksmark ökar också halten organiskt material i vattnet genom ökad produktion av växtplankton. Vattnet blir grumligt, tillväxten av vass i vikar ökar och syrehalten vid botten minskar då nedbrytningen av organiskt material förbrukar syre.

De naturliga halterna av näringsämnen i dessa sjöar är mycket låga. Det betyder att sjöarna är extra känsliga för näringstillförsel, och även mycket små mängder påverkar troligtvis ekosystemen. Framför allt i kombination med högre temperaturer i vattnet. Långa omsättningstider (Näkten och Locknesjön) gör att det är extra viktigt att arbeta förebyggande för att begränsa tillförseln av näringsämnen och organiskt material.