Skip to main content

Billstaån som sträcker sig mellan Näkten och Storsjön.

Vandringsvägar i Billstaån

Billstaån var under lång tid en viktig nerv för Hackåsbygden. Dels nyttjades den för att flotta timmer från skogarna ovan Näkten till Storsjön och vidare. Den var också värdefull för kraftutvinning i kvarnar, sågar och andra småindustrier. Sedan början av 1900-talet finns det även producerande kraftverk i ån.

Ån har historiskt sett också haft stor betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk i både Näkten och Storsjön. De biologiska förutsättningarna har varit mycket goda och det finns flera berättelser om att ån en gång varit otroligt fiskrik. All aktivitet som pågått i ån har naturligtvis påverkat habitat för fisk, insekter och andra djur avsevärt, liksom tillgången till habitatet. Ån har på grund av kraftverksdammar varit stängd för vandrande fisk under de sista cirka hundra åren.

Som det största delprojektet inom Triple Lakes har Jämtkraft nu anlagt fiskpassager runt tre dammar samt rivit ut en äldre intagsdamm i ån. Det innebär att öring och harr åter igen har möjlighet att vandra ut i ån för att leka, leva och växa för att en dag återvända till sjön.

För att förbättra kvaliteten på habitatet som nu åter är tillgängligt och försöka återskapa en så naturlik miljö som möjligt i ån har vi arbetat med traditionell vattendragsrestaurering längs flera sträckor i ån. Sammantaget kan åtgärderna i Billstaån bli de mest resultatrika delarna av Triple lakes då ån bland annat genom sin goda vattenkemi och restbestånd av vandringsöring bedöms ha en mycket god potential att bli en för området unik å igen. På sikt kan flodpärlmussla återintroduceras i ån. Med sin goda vattenkemi och ett förhoppningsvis på sikt stort öringsbestånd finns goda förutsättningar för att ån ska kunna utvecklas till ett mycket bra musselvatten.

Det första omlöpet som färdigställdes ligger uppströms Strömbacka kvarn.

Ävjan-dammen i Billstaån, en gammal kraftverksdam som nu har rivits ut.