Skip to main content
  • I många vattendrag schaktades botten slät.

  • Långrännan i Gimån. Foto: SMHI

  • Revsundssjöns utlopp vid Stavre. Foto: SMHI

  • Långränndammen i Gimån som revs ut 2018.

  • Ett rensat sjöutlopp där stenen från vattendraget lagts upp i kanterna.

Historisk påverkan på vattendragen

Timmerflottning medförde skador på vattendragen

I hela Jämtland har stor andel av vattendragen använts för flottning av timmer från skogen. Timmer flottades långa sträckor från inlandet ut till kusten och de stora sågverken. Vid den tiden, innan vägnätet hade byggts ut och timret börjat transporteras med lastbil var vattenvägarna det snabbaste och mest effektiva transportsättet. Flottningen var därför en viktig del av dåtidens skogsbruk, men den orsakade också stora skador i naturen.

För att underlätta flottningen rensade man ur större stenar och block från vattendragen och koncentrerade vattenflödet genom att bygga ledarmar och stänga av sidofåror. Hällar och större block sprängdes bort vid behov. Sådana åtgärder resulterade i ensartade miljöer utan variation i vattenhastighet och bottenstrukturer.Livsmiljöerna för fisk och andra organismer försämrades radikalt. Avstängning av sidofåror medförde förlust av viktiga uppväxtmiljöer och lekbottnar spolades bort då de större stenarna inte längre höll kvar materialet på plats. Rätningar och rensningar som underlättade vattnets flöde underlättade även transport av sediment, organiskt material och näringsämnen. Det har medfört ökade transporter av sådana ämnen till sjöarna.

Vattnet som kraftkälla

Många vattendrag har även nyttjats som kraftkälla. Kvarnar, sågverk och på senare tid kraftverk för elproduktion har länge använt kraften i vattnet. Det har även medfört konsekvenser i form av vandringshinder då olika former av dammar och anläggningar hindrar vandrande fisk, till exempel öring och harr, från att nå sina lekområden i vattendragen och därmed får svårt att reproducera sig.

Återställning reparerar skadorna

Idag är restaurering, eller återställning av vattendrag en vanlig naturvårdsåtgärd. I restaureringen försöker man återskapa de livsmiljöer som en gång fanns i och kring vattendragen. Återställningen ger generellt sett goda effekter för de arter som har sin naturliga livsmiljö i vattendragen, men påverkar också vattenkvaliteten. I komplexa vattendrag rinner vattnet långsammare vilket minskar transporter av slam och näringsämnen. Läs mer om projektets restaureringsarbete här >