Skip to main content
  • Foto: Lars Häreblad

    Locknesjön med en matta av kransalger på botten. Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

  • Locknesjön Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

  • Locknesjön Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

  • Näkten

  • Näktens skärgård. Ryktet säger 365 öar..

  • Rödingspaning norr om Sandnäset, Näktens östra sida.

  • Sjön Pån i Gimåsystemet

  • När Revsundssjön ligger blank.

Sjöarna

Mångsidiga sjöar

Alla tre sjöarna är relativt stora. Revsundssjön är den flikigaste av dem med många fjärdar och vikar. Näkten har en skärgård med över 300 öar och Locknesjön har speciell hydrologi där tillrinning från grundvatten med höga mineralhalter ger sjön ett grönskimrande vatten. Omgivningarna domineras av brukade barrskogar, men det finns även en del jordbruksmark, byar och spridd bebyggelse i alla tre avrinningsområdena. Den mesta jordbruksmarken ligger vid Locknesjön och vid norra delen av Näkten. Sjöarna används för fritidsfiske, dricksvattenförsörjning och lagring av vatten för vattenkraft (Näkten).

Vattenkvalitet

Vattnet i de här sjöarna är kallt och klart, näringshalter och halterna av organiskt material är över lag låga, men högre halter kan förekomma på vissa håll eller vid vissa tillfällen. Alla tre sjöarna har höga, stabila pH-värden. Locknesjön och Näkten har långa omsättningstider. Det betyder att sjöarna är stora och tillflödena små, därför tar det lång tid att omsätta vattnet. Det tar nästan 13 år att byta ut allt vatten i Locknesjön och cirka åtta år att byta ut vattnet i Näkten. Det betyder också att föroreningar stannar kvar i sjöarna under lång tid. Revsundssjön har kort omsättningstid – cirka tre månader – då den har många tillflöden i förhållande till sin volym.

Biologi

Sjöarna hyser bland annat bestånd av öring, röding, harr och sik. Bestånden av röding har dock krympt och är idag små jämfört med vad de varit. I flera vattendrag finns stensimpa och bergsimpa, i några fall även flodpärlmussla. Jämfört med många andra skogssjöar är den biologiska produktionen i sjöarna hög tack vare det klara vattnet som släpper in mycket solljus. Så kallade kransalger trivs i den specifika miljön på botten med både höga kalciumhalter och tillgång på ljus och de är så kallade karaktärsarter för den här typen av sjö. Det klara vattnet ger också bra förutsättningar för insekter och andra ryggradslösa djur. Den höga produktionen är också viktig för fågellivet, exempelvis lommar som lever av småfisk i sjön. Även utter förekommer och den lever huvudsakligen av fisk i sjöns tillflöden.

Skyddsvärden

Den här typen av sjöar som kallas  är mycket ovanliga i både Sverige och i Europa. Det är framför allt de höga pH-värdena tillsammans med det klara vattnet som gör dem unika och värdefulla. Liksom den sammansättning av arter som bildats i och kring sjöarna.

För att förbättra och långsiktigt bevara sjöarnas höga naturvärden är det viktigt att bromsa tillförseln av näringsämnen och organiskt material från avlopp, jord-, och skogsbruk. Ett annat viktigt arbete är att ta bort de vandringshinder som hindrar bland annat öringen från att föröka sig i sjöns till- och utflöden.