Startsida
Life & Natura 2000

Hänsyn i skogsbruk, jordbruk och fiske

Skogsbruk

Hur vi använder marken runt våra sjöar och vattendrag inverkar på vilket vatten vi finner i sjön. I skogsbruket kan man göra flera saker för att minska påverkan på vattendragen. Till exempel kan man spara en varierad kantzon med löv- och barrträd mot vattendraget. En sådan kantzon kommer så småningom förse vattendraget med både näring, skugga, skydd och så småningom även döda träd i vattnet. När man korsar ett vattendrag är det viktigt att man inte kör i vattendraget. Speciellt känsligt är det om marken runt vattendraget är mjuk. Körskador nära vattendraget medför risker för att slam läcker ut i vattendraget och transporteras nedströms. Även små körskador i fuktig mark kan orsaka negativa effekter. Ett problem är att kvicksilver lakas ur marken och tas upp av levande organismer i närliggande vattendrag. 

I projektet Triple lakes är målet att belastningen på sjöar och vattendrag från användningen av omringliggande mark ska minska. Genom att informera, hålla fältkurser och upprätta demonstrationsområden som exempel på skogsbruksåtgärder med extra tanke på omkringliggande vatten.

Jordbruk

I vissa delar av projektområdet finns koncentrationer av jordbruksmark. Liksom skogsbruk kan brukandet av jorden påverka omkringliggande sjöar och vattendrag negativt. Främst genom att näringsämnen och fint sediment transporteras med avrinningen till sjöar. I samband med ett varmare klimat kan även små ökningar innebära stora effekter. I projektet kommer vi tillsammans med LRF att på olika sätt arbeta för att bland annat minska transporter av näringsämnen från jordbruksmark.

Fiske

Fisket i sjöarna förvaltas fiskevårdsområden. De bestämmer var, när och hur fisket utövas. Beroende på intensitet, storleksbestämmelser och vilka arter som fiskas har fisket en inverkan på ekosystemet. Ett hållbart fiske är en pusselbit för att lyckas med projektet. Ambitionen med denna insats är att med utbildning och information utveckla mål och planer för fisket.  

Aktiviteter för alla som är intresserade

Inom projektet kommer vi även att arrangera aktiviteter för alla som är intresserade av vatten, naturvård och framför allt vattenvård. Aktiviteterna kommer att ha olika teman och arrangeras i olika delar av projektet. Det kan till exempel handla om guidade turer längs vattendrag med presentationer av projektets insatser och resultat,  möjligheter att ta del i vattenprovtagning, elfiske, samling av bottenfauna och praktiskt arbete som utläggning lekgrus, stenar och block. Med det hoppas vi på att uppnå en långsiktig förståelse för värdet av våra sjöar och vattendrag.

Aktuellt

Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...
En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!