Startsida
Life & Natura 2000

Historisk påverkan på vattendragen

En före detta flottningsled. Sten har lagts upp längs kanten av ån för att stänga av ett biflöde och koncentrera flödet till mittfåran.
 
Timmerflottning medförde skador på vattendragen

I hela Jämtland har stor andel av vattendragen använts för flottning av timmer från skogen. Timmer flottades långa sträckor från inlandet ut till kusten och de stora sågverken. Vid den tiden, innan vägnätet hade byggts ut och timret börjat transporteras med lastbil var vattenvägarna det snabbaste och mest effektiva transportsättet. Flottningen var därför en viktig del av dåtidens skogsbruk, men den orsakade också stora skador i naturen. 

För att underlätta flottningen rensade man ur större stenar och block från vattendragen och koncentrerade vattenflödet genom att bygga ledarmar och stänga av sidofåror. Hällar och större block sprängdes bort vid behov. Sådana åtgärder resulterade i ensartade miljöer utan variation i vattenhastighet och bottenstrukturer.Livsmiljöerna för fisk och andra organismer försämrades radikalt. Avstängning av sidofåror medförde förlust av viktiga uppväxtmiljöer och lekbottnar spolades bort då de större stenarna inte längre höll kvar materialet på plats. Rätningar och rensningar som underlättade vattnets flöde underlättade även transport av sediment, organiskt material och näringsämnen. Det har medfört ökade transporter av sådana ämnen till sjöarna. 

Vattnet som kraftkälla

Många vattendrag har även nyttjats som kraftkälla. Kvarnar, sågverk och på senare tid kraftverk för elproduktion har länge använt kraften i vattnet. Det har även medfört konsekvenser i form av vandringshinder då olika former av dammar och anläggningar hindrar vandrande fisk, till exempel öring och harr, från att nå sina lekområden i vattendragen och därmed får svårt att reproducera sig. 

Återställning reparerar skadorna

Idag är restaurering, eller återställning av vattendrag en vanlig naturvårdsåtgärd. I restaureringen försöker man återskapa de livsmiljöer som en gång fanns i och kring vattendragen. Återställningen ger generellt sett goda effekter för de arter som har sin naturliga livsmiljö i vattendragen, men påverkar också vattenkvaliteten. I komplexa vattendrag rinner vattnet långsammare vilket minskar transporter av slam och näringsämnen. Läs mer om hur vi kommer att arbeta med restaureringar inom projektet här >.

 

Aktuellt

En kväll om vattenvård!

Vatten berör oss alla och det är en av våra viktigaste resurser. Som med alla viktiga, gemensamma resurser finns många viljo [ ... ]

Läs mer...
Stort intresse för stora fiskar!
Stort intresse för stora fiskar!

Tack alla som kom och gjorde vårt seminarium om stora laxfiskar till en bra dag! Cirka hundra personer hjälptes åt att fylla [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!